[1]
N. . Khánh Thị Liên, L. Đình Luyến, và Đoàn . Ngọc Thuỷ Tiên, “THỰC TRẠNG VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2020”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.