[1]
Đoàn . Phước Lộc, “THIẾT LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH SÀNG LỌC TRƯỚC SINH KHÔNG XÂM LẤN CHO CÁC BỆNH ĐƠN GEN TRỘI PHỔ BIẾN”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.