[1]
N. Thị Thanh Tú, N. . Thị Dung, và N. . Thanh Thủy, “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH LOÃNG XƯƠNG TẠI KHOA LÃO BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.