[1]
V. . Hồng Khôi và N. . Huệ Linh, “YẾU TỐ NGUY CƠ CHẢY MÁU TÁI PHÁT CỦA BỆNH NHÂN U MẠCH THỂ HANG NÃO”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.