[1]
D. . Minh Tâm và T. . Nguyễn Ngọc, “THỰC TRẠNG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN PHÂN LIỆT CẢM XÚC LOẠI TRẦM CẢM”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.