[1]
N. . Duy Đông, T. . Việt Hà, H. . Thị Thu Hương, và Đinh . Việt Hùng, “SO SÁNH SÀNG LỌC NGUY CƠ DINH DƯỠNG VỚI TIÊU CHÍ GLIM MỚI VỀ SUY DINH DƯỠNG VÀ LIÊN QUAN ĐẾN SUY NHƯỢC CƠ Ở BỆNH NHÂN COVID-19 CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN TRUYỀN NHIỄM 5G”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.