[1]
N. . Cẩm Thạch, N. . Hoàng Ngọc, và N. . Văn Tuyến, “MỐI LIÊN QUAN CỦA TỶ SỐ APOLIPOPROTEIN B/A-I VỚI NHỒI MÁU NÃO DO XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH LỚN”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.