[1]
N. Trọng Hiếu, “XÂY DỰNG QUI TRÌNH SINH THIẾT LỎNG SPOT-MAS PHÁT HIỆN NHIỀU LOẠI UNG THƯ TỪ GIAI ĐOẠN SỚM”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.