[1]
N. . Ngọc Như Khuê, V. . Thị Quỳnh Hậu, N. . Anh Khoa, L. . Phúc, và N. . Hữu Huyên, “ĐẶC ĐIỂM HẬU COVID-19 TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2021”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.