[1]
N. . Hoài Bắc và H. . Hồng Cường, “LAO MÀO TINH HOÀN ĐƠN ĐỘC - MỘT BỆNH LÝ RẤT DỄ BỎ SÓT: BÁO CÁO 1 CA LÂM SÀNG”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.