[1]
N. . Đức Kỷ, P. . Đức Quang, và N. . Thị Hoài Trang, “NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN MẬT ĐỘ XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN CƯỜNG GIÁP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.