[1]
T. . Xuân Hải, T. . Minh Long, N. . Trần Phương Thúy, và N. . Văn Tuấn, “PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2020-2021”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.