[1]
T. . Thị Hồng Nhung, “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG GIÚP ĐỊNH DANH TÁC NHÂN VIÊM ÂM ĐẠO”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.