[1]
N. . Thanh Xuân, P. . Quốc Toản, V. . Văn Huỳnh, L. . Đình Anh, và Đặng . Đức Trịnh, “MỐI LIÊN QUAN HỒI PHỤC THIẾU MÁU TRONG 6 THÁNG ĐẦU SAU GHÉP THẬN VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI CHO, BỆNH NHÂN NHẬN THẬN GHÉP”, VMJ, vol 513, số p.h 1, tháng 4 2022.