[1]
P. Nguyệt Hà và T. . Thơ Nhị, “TRẦM CẢM Ở SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”, VMJ, vol 515, số p.h 1, tháng 6 2022.