[1]
N. . Xuân Hậu và N. . Xuân Hiền, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐƯỜNG MIỆNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP GIAI ĐOẠN T3b”, VMJ, vol 515, số p.h 1, tháng 6 2022.