[1]
Phúc Đức Đặng . và Đức Thuần Đỗ ., “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA VỠ”, VMJ, vol 515, số p.h 1, tháng 6 2022.