[1]
V. . Thị Trúc Quỳnh, N. . Bá Vượng, L. . Minh Tuấn, H. Tú Thiên, và N. . Phương Hiền, “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH Ô NHIỄM TIẾNG ỒN VÀ THỰC TRẠNG GIẢM THÍNH LỰC CỦA BỘ ĐỘI THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM QUỐC PHÒNG ”, VMJ, vol 515, số p.h 1, tháng 6 2022.