[1]
L. . Vĩnh Niên và N. . Nguyệt Quỳnh Mai, “ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN VÀ VAI TRÒ CỦA 1,5-ANHYDROGLUCITOL TRONG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT”, VMJ, vol 515, số p.h 1, tháng 6 2022.