[1]
T. . Đức Mạnh và N. . Việt Quang, “ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG HÔ HẤP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT NHÀ MÁY CỐC HOÁ THÁI NGUYÊN NĂM 2021”, VMJ, vol 515, số p.h 1, tháng 6 2022.