[1]
T. . Thị Nương, N. . Quốc Kính, L. . Quang Thuỳ, Đào . Thị Kim Dung, N. . Thị Vân Anh, và N. . Mạnh Dinh, “MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ BIS VỚI MAC CỦA SEVOFLURAN TRONG MỘT SỐ THỜI ĐIỂM GÂY MÊ KẾT HỢP GÂY TÊ KHOANG CÙNG Ở TRẺ EM”, VMJ, vol 515, số p.h 1, tháng 6 2022.