[1]
N. . Anh Khoa, V. . Thị Quỳnh Hậu, và Đặng . Thị Phương Duyên, “TỶ LỆ MẮC BỆNH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2022”, VMJ, vol 515, số p.h 1, tháng 6 2022.