[1]
N. . Thanh Bình, H. . Thị Thúy, và N. . Văn Đô, “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HUYẾT HỌC MÁU NGOẠI VI Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG”, VMJ, vol 515, số p.h 1, tháng 6 2022.