[1]
N. . Phan Trọng Hiếu, T. . Chí Thiện, và N. . Thành Nam, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP SƠ SINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”, VMJ, vol 515, số p.h 1, tháng 6 2022.