[1]
C. . Văn Công, “U DIỆP THỂ VÚ ÁC TÍNH DI CĂN PHỔI – TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH”, VMJ, vol 515, số p.h 1, tháng 6 2022.