[1]
T. . Nguyễn Ngọc và D. . Minh Tâm, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN SỰ THÍCH ỨNG VỚI PHẢN ỨNG TRẦM CẢM KÉO DÀI”, VMJ, vol 515, số p.h 1, tháng 6 2022.