[1]
T. . Thị Nương, N. . . Quốc Kính, L. . Quang Thuỳ, Đào . Thị Kim Dung, N. . Thị Vân Anh, và N. . Mạnh Dinh, “ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÔ HẤP, TUẦN HOÀN VÀ MỘT SỐ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN TRONG GÂY MÊ BẰNG SEVOFLURAN KẾT HỢP GÂY TÊ KHOANG CÙNG DỰA VÀO MAC VÀ BIS Ở TRẺ EM”, VMJ, vol 515, số p.h 1, tháng 6 2022.