[1]
T. C. . Y HỌC VIỆT NAM, “TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 489 - THÁNG 4 - SỐ 1 - 2020”, VMJ, vol 489, số p.h 1, tháng 6 2022.