[1]
N. . Thị Thu Hằng, N. . Thế Anh, Đinh . Thị Thu Hương, và L. . Thị Lan Hương, “KHẢO SÁT SỨC CĂNG DỌC TOÀN BỘ THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM 2D Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT BỔ TRỢ PHÁC ĐỒ AC-TH”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.