[1]
P. . Văn Tỉnh, N. . Thị Hồng Yến, và T. . Thị Nhi, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA POLYP DÂY THANH TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.