[1]
N. . Quốc Đạt, “ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG MẤT ỔN ĐỊNH VI VỆ TINH TRONG UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG VÀ LIÊN QUAN MÔ BỆNH HỌC”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.