[1]
N. . Thị Minh Hòa, P. . Thị Ngân, và H. . Tuấn Anh, “TÁC ĐỘNG CỦA GẮN KẾT TỚI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ: TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI THỤY, THÁI BÌNH”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.