[1]
P. . Văn Hùng, T. . Hồng Trâm, và N. . Huy Bình, “THỰC TRẠNG VIÊM GAN B CỦA NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.