[1]
V. . Thị Hinh, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TEST THẦN KINH TỰ CHỦ TRÊN BỆNH NHÂN PARKISON”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.