[1]
N. . Văn Tuận và L. . Quang Cường, “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ TÀN TẬT CỦA BỆNH NHÂN XƠ CỨNG RẢI RÁC”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.