[1]
N. . Xuân Hậu và N. . Xuân Hiền, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG UNG THƯ TUYẾN GIÁP ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI TUYẾN GIÁP QUA ĐƯỜNG MIỆNG”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.