[1]
D. . Thị Chi và N. . Đình Tuyến, “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU ĐA MÔ THỨC TRÊN SẢN PHỤ MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN SẢN-NHI TỈNH QUẢNG NGÃI”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.