[1]
T. . Mạnh Bắc, N. . Đình Quân, B. . Văn Dũng, và N. . Quang Quý, “ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNGTỚI KẾT QUẢ MỞ THÔNG DÀY BẰNG PHƯƠNG PHÁ ĐẨY TRÊN NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.