[1]
C. . Thanh Tuyền, H. . Thy Nhạc Vũ, N. . Trọng Duy Thức, N. . Đỗ Hồng Nhung, và L. . Thọ, “PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN NHI LÂM ĐỒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.