[1]
Đỗ . Hùng Kiên, “PHÂN TÍCH TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN HÓA CHẤT BỔ TRỢ VINORELBINE/CISPLATIN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.