[1]
N. . Thị Huyền, “CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.