[1]
B. . Quang Thắng, B. . Văn Nhơn, L. . Thị Trang, và N. . Lân Hiếu, “KHẢ NĂNG GẮNG SỨC CỦA BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP SAU CAN THIỆP”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.