[1]
N. . Thị Thanh Bình, P. . Thị Ny, P. . Thị Ny, và N. . Thị Thúy Lan, “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỪ MẸ VÀ CON ĐẾN VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP Ở TRẺ SƠ SINH TẠI ĐƠN VỊ NHI SƠ SINH BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.