[1]
T. . Thị Lệ Kiều và N. . Ngọc Bích, “THỰC TRẠNG TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG LỊCH CỦA TRẺ DƯỚI 12 THÁNG TẠI HUYỆN KON RẪY, TỈNH KON TUM NĂM 2022”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.