[1]
T. . Đức Kỳ Trân, L. . Hoài Phương, N. . Văn Lân, và H. . Nguyễn Thanh Chơn, “SỰ THAY ĐỔI HÌNH THÁI CUNG RĂNG HÀM TRÊN SAU PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MÔI TOÀN BỘ MỘT BÊN TRÊN HÌNH ẢNH 3D”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.