[1]
T. . Đức, Đỗ . Ngọc Thể, P. . Thanh Hải, N. . Viết Hiếu, và P. . Tiến Đạt, “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ U TUYẾN TIỀN LIỆT THỂ TÍCH LỚN BẰNG KỸ THUẬT BÓC NHÂN QUA NIỆU ĐẠO VỚI DAO ĐIỆN LƯỠNG CỰC”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.