[1]
N. . Thị Mai Hoàng, N. . Phương Trang, P. . Hồng Thắm, và N. . Ngọc Khôi, “KHẢO SÁT TÍNH HỢP LÝ VÀ ĐÁP ỨNG VỚI KHÁNG SINH CARBAPENEM TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.