[1]
N. . Văn Tuận và T. Thị Tạo, “MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NHƯỢC CƠ THỂ MẮT”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.