[1]
L. . Thanh Đức và P. . Thị Thu Trang, “ĐÁNH GIÁ SỰ SUY GIẢM CHỨC NĂNG TÌNH DỤC LIÊN QUAN HÓA TRỊ Ở PHỤ NỮ UNG THƯ VÚ TẠI BỆNH VIỆN K”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.