[1]
T. . Kim Sơn, N. . Hoàng Toàn, L. . Trung Tín, Đoàn . Thị Tuyết Ngân, và N. . Trung Kiên, “NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ GALECTIN-3 MÁU BẰNG SPIRONOLACTON Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM”, VMJ, vol 516, số p.h 2, tháng 7 2022.